Kategoria(t): Yleistä

Satunnilla


Aloitettuani työt Ivalon pääkirjastossa viime lokakuussa olen pikkuhiljaa totuttautunut niin lapin talveen kuin kirjastotyöhönkin. Uudella paikkakunnalla eläminen sekä uudessa uudessa työssä toimiminen on vaatinut paljon uuden opettelua. Kuitenkin omasta mielestäni olen sujahtanut osaksi uutta työyhteisöä varsin helposti ja uusi työkin sujuu ilman suurempia haasteita.  Tähän mennessä kirjastotyössä yksi lempiasioistani on ehdottomasti olleet satutunnit. Tämä jopa hieman yllätti, sillä aiempaa kokemusta lasten kanssa työskentelystä minulla ei juuri ole.

Pidämme pedagogisia satutunteja, joissa lapset osallistuvat tarinan kerrontaan ja heidän kanssaan pohditaan esimerkiksi sadun juonenkulkua. On mahtavaa nähdä kuinka innoissaan lapset osallistuvat satutunteihin ja kuinka kivaa heillä onkaan. Viimeisimmällä satutunnilla luimme satua tytöstä, joka lähtee metsäretkellä ja kohtaa siellä erilaisia metsäneläimiä. Taitaapa siellä muutama lumiukkokin valmistua.

Teimme rekvisiittaa, jonka avulla sadun kertomisen jälkeen käytiin lasten kanssa sadun juoni läpi uudelleen. Rekvisiitaksi satutunnille minä ja tunnin varsinainen tarinankertoja neuloimme pikkuruisia pipoja, sekä liimasimme valkoisista palloista lumiukkoja, sekä teimme pahvista kuvat, joissa sadun henkilöitä näkyy. Hyvä että kirjastotyö pitää käsityötaitojakin yllä. Lapset saivat sitten yhtenä satutunnin tehtävänä valita oman lumiukon ja sille sopivan pipon.

Kaikilla oli hauskaa ja lapset osallistuivat tosi reippaasti. On hyvä, että lapsia innostetaan lukemiseen ja kirjaston käyttöön jo varhaisessa vaiheessa. Toivon, että lapset saavat satutunneista iloa päiväänsä ja muistavat sadun vielä pitkään. Minä ainakin saan iloa ja voimia työpäiviin, sekä talven pimeyteen.

Advertisement
Kategoria(t): kirjastotyö, lukutaito

Kirjastosta lukutaitotyön koordinoija


Opetushallituksen Lukuliike myönsi 152 000 euron rahoituksen Inarin kunnankirjaston hankkeelle Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli (2022 – 2023). Hankkeen tarkoitus on luoda malli paikalliselle ja hieman alueellisellekin lukutaitoyhteistyölle, jossa lukutaitotyön koordinoijana toimii kirjasto.

Hanke syventää aikaisemmissa hankkeissamme luotua ajatusta kirjaston ja muiden organisaatioiden yhteisestä työstä kansalaisten lukemisen taitojen hyväksi. Emme pelkästään kehitä tapoja tehdä systemaattista lukutaitotyötä yhdessä esimerkiksi koulun, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, vaan olemme tekemässä kirjastosta lukutaitotyötä kokoavaa voimaa.

Mallissamme kirjasto tekee lukutaitotyötä itse ja lisäksi järjestää eri tahojen kanssa tekemäänsä lukutaitoyhteistyötä koko elämänkaaren kattavaksi jatkumoksi.
Seuraavassa kuvaamme sitä, millaista tietä olemme päätyneet ajatukseen kirjastosta lukutaitotyön keskeisenä toimijana.

Taustalla lukutaitojen heikkeneminen ja kirjastolaki

Kirjaston rooliin liittyvän ajattelumme taustalla on kaksi merkittävää vaikuttajaa.
Ensimmäinen on tutkimuksenkin vahvistama havainto siitä, että heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja alueelliset erot ovat kasvaneet. Samaan aikaan tekstiympäristöt ovat laajentuneet ja monimuotoistuneet. Nyky-yhteiskunnan vaatima lukutaito ei ole itsestäänselvyys eikä tule kerralla valmiiksi. Lukemisen taidoissa riittääkin opittavaa koko iäksi ja aivan kaikille.

Koska hyvien lukutaitojen merkitys on korostunut, heikot taidot aiheuttavat entistä enemmän ongelmia sekä yksilölle että koko yhteiskunnalle. Toki lukutaitotyötä tarvitaan myös hoksauttamaan siitä, että hyvätkin lukemisen taidot kaipaavat ylläpitoa ja päivittämistä. Vielä enemmän lukutaitotyötä kuitenkin tarvitaan siellä, missä heikko lukutaito uhkaa ensin yksilön itsenäistä pärjäämistä sekä monenlaista osallistumista ja harrastamista osana hyvää elämää – ja vähitellen myös demokratian toimintaa.

Toinen tekijä, johon ajatuksemme kirjastosta lukutaitotyön koordinoijana nojaa, on vuonna 2017 voimaan tullut kirjastolaki. Jotta kirjasto pystyisi nykyisessä lukutaitotilanteessa hoitamaan sille säädetyt tehtävät, sen on tarjottava ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon myös niille, joille lukeminen ei ole osa elämää ja jotka eivät ole kirjaston asiakkaita jo valmiiksi.

Hankaluus on kuitenkin, että ne, jotka lukutaitotyöstä eniten hyötyisivät, ovat kirjaston kannalta usein vaikeasti tavoitettavia. Ei siis riitä, että kirjasto opettelee tekemään lukutaitotyötä ryhmissä, joilla ei ole aikaisempaa kosketusta kirjastoon eikä lukemisharrastukseen. Lisäksi on etsittävä keinot ja kanavat tavoittaa nämä ryhmät – niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä niiden tahojen kanssa, joiden toimintaan ihmiset osallistuvat. Lisäksi, jotta lukutaidoista huolehtiminen ulottuisi kaiken ikäisiin, tarvitaan tahoa, joka järjestää lukutaitotyön ja -yhteistyön yhtenäiseksi, koko elämän kattavaksi kokonaisuudeksi. Meidän mallissamme tuo taho on kirjasto.

Lukutaitotyölle keskeinen asema kirjastotoiminnan kokonaisuudessa

Aktiivisen lukutaitotyön ja -yhteistyön pystyttäminen kirjastoon vaatii resursseja jo sinänsä. Millä perusteella lukutaitotyön asema kirjastotyön kokonaisuudessa on jopa niin tärkeä, että olemme kehittämässä kirjastosta lukutaitotyön paikallista koordinoijaa?

Ensinnäkin kirjastopalvelut on tarkoitettu kaikille. Kirjasto on ainoa lakisääteinen kulttuuripalvelu, jonka tulee olla jokaisen saavutettavissa. Siksi juuri kirjasto voi tehdä lukutaitotyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa niin, että kokonaisuus tavoittaa kaiken ikäiset kansalaiset. Esimerkiksi koululla ei tällaista mahdollisuutta ole.

Toiseksi kirjastolaki antaa välineet nostaa kirjaston olennaisimmaksi tehtäväksi juuri lukutaidon ja lukemisen edistämisen.

Laki yleisistä kirjastoista toteaa 2 §:ssään, mitä varten se on säädetty:
“Tämän lain tavoitteena on edistää:
1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;
2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;
3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;
4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen;
5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.”

Myöhempänä laissa (6 §) määritellään käytännön keinot edistää niitä asioita, jotka on 2 §:ssä edistettäviksi säädetty. Nämä keinot ovat ne tehtävät, jotka laki määrää jokaiselle yleiselle kirjastolle.

Lain mukaan toimiessaan kirjasto siis edistää kirjastolain tavoitetta seuraavilla keinoilla: se tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; se ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; se edistää lukemista ja kirjallisuutta; se tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; se tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Meidän tulkintamme on, että lain tavoitteessa on muotoiltuna kirjastolaitoksen olemassaolon syy eli perustehtävä. Lisäksi näemme, että ensisijaista on edistää tavoitteessa lueteltuja kolmea ensimmäistä asiaa, eli väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä sekä lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa.

Kun näiden asioiden edistäminen hoidetaan hyvin, edistetään samalla lain tavoitteessa mainittuja neljättä ja viidettä asiaa, siis mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Pohjaamme kehittämistyömme ajatukselle, jonka mukaan kaikkia viittä lain tavoitteessa mainittua asiaa edistetään parhaiten edistämällä kansalaisten lukemisen taitoja. Ilman riittävää lukutaitoa on vaikea käyttää mahdollisuuksia kulttuuriin ja sivistykseen, vaikka niitä olisikin tarjolla. Ilman lukutaitoa on myös hankalaa toteuttaa elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen ihannetta – siitä edes puhumatta, että pystyisi viljelemään lukemiskulttuuria. Lisäksi ilman lukutaitoa on vaikea hyödyntää saatavilla olevaa tietoa sekä harjoittaa aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Onhan selvää, että ilman hyviä lukemisen taitoja kansalaiset eivät pysty osallistumaan yhteiskuntansa toimintaan eivätkä vaikuttamaan siihen.

Myös sananvapauden edistäminen, siinä merkityksessä, että vapauteen liitetään vastuu sanoista, toteutuu luontevimmin (kriittisen) lukutaidon edistämisen avulla ja yhteydessä.

Kirjaston olennaisinta tehtävää ja siis myös resurssien kohdentamista voi lähestyä niinkin, että pohtii, mitä kirjaston tekemistä asioista ei edistä mikään muu taho kuin kirjasto. Esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistämiseen usein liitetty ajatus kirjastosta osallistumisen ja yhteiskunnallisen keskustelun alustana on sinänsä hyvä, mutta eikö tällaisia alustoja ole muitakin?

Sen sijaan se, mikä lukutaitojen edistämisessä jää muilta asiaa hoitavilta tahoilta, kuten koululta, tekemättä, on koko väestön mukaan ottaminen ja lukutaitotyön koordinointi. Nähdäksemme kirjaston paikka kirjastolain tavoitteeseen kuuluvassa demokratian ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä onkin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huolehtia siitä, että ihmisten lukemisen taidot pysyvät ajan tasalla.

Kun näin nostamme lukutaitojen edistämisen kirjaston tärkeimmäksi tehtäväksi, jäsentyvät myös kirjastolaissa luetellut yleisen kirjaston tehtävät uudella tavalla. Lukutaitojen edistäminen on kirjastotoiminnan ydintä, koska ilman monipuolisia lukutaitoja ihmisellä ei ole pääsyä aineistoihin, tietoon eikä kulttuurisisältöihin eikä kirjastolla tarvetta ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Ilman lukutaitoisia asiakkaita ei ole järkeä pitää saatavilla ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön, eivätkä ilman hyviä luku- ja kirjoittamistaitoja onnistu myöskään oppiminen tai muu työskentely kirjastossa, saati yhteiskunnallinen ja kulttuurinen vuoropuhelu tai kansalaistoiminta.

Kuten sanottua, kirjasto on ainoa lakisääteinen kulttuuripalvelu, jonka tulee olla jokaisen saavutettavissa. Tämä asiaintila luo hyvät puitteet vaikuttavalle lukutaitotyölle. Se, mitä tarvitaan lisäksi, on rohkeus asettaa lukutaitotyö arvoiselleen paikalle kirjastotoiminnan kokonaisuudessa.

Reija Portti ja Anna Roos
Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli –hanke
Inarin kunnankirjasto